21.144 Vocabulary Worksheet

(Read these notes About Vocabulary Worksheets for more notes about this method of studying vocabulary)

of himself   ἑαυτοῦ
of myself   ἐμαυτοῦ
of yourself   σεαυτοῦ
I love   ἀγαπάω
I ask   αἰτέω
I follow   ἀκολουθέω
I beget   γεννάω
I live   ζάω
I seek   ζητέω
I call   καλέω
I speak   λαλέω
I see   ὁράω
I exhort   παρακαλέω
I walk   περιπατέω
I fill   πληρόω
I do   ποιέω
I crucify   σταυρόω
I fear   φοβέομαι
all   πᾶς