Home - D2L - Syllabus | Calendar - Week 12 - Week 13 - Week 14 - Week 15 - Gallery | Perseus - UniGreek - laura-gibbs@ou.edu.

Week 9 Assignments: New Vocab - Sentences - New Syntax - Recitation - Dictation - Review Vocab - Review Syntax - Composition - Listening - Audio Gallery!


Audio Gallery

Brandy

Luke 7:48

εἶπεν δὲ αὐτῇ, Ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι.

And he said unto her, Thy sins are forgiven.

Brin

1 Corinthians 8:2

εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι:

The man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know.

Doris

Luke 9:23

Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
Isaac

Mark 12.33

καὶ τὸ ἀγαπᾶν αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος καὶ τὸ ἀγαπᾶν τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν.

and 'to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength,' and 'to love one's neighbor as oneself' is much more important than all whole burnt offerings and sacrifices

Jill

Genesis 1:12-13

Visit Jill's webpage to hear her recitation.

Joe

I Thessalonians 5: 17

ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε

pray without ceasing

Joel

no audio available this week; if you were assigned to listen to Joel, please choose someone else instead

Jonathan L.

no audio available this week; if you were assigned to listen to Jonathan Lane, please choose someone else instead

Jonathan S.

Psalm 32:1-4

τῷ δαυιδ συνέσεως
μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι
μακάριος ἀνήρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος
ὅτι ἐσίγησα ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέραν
ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ' ἐμὲ ἡ χείρ σου ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν διάψαλμα

Happy are those whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
Happy are those to whom the LORD imputes no iniquity, and in whose spirit there is no deceit.
While I kept silence, my body wasted away through my groaning all day long.
For day and night your hand was heavy upon me; my strength was dried up as by the heat of summer. Selah

Jordan

Numbers 1:54

καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ισραηλ κατὰ πάντα ἃ ἐνετείλατο κύριος τῷ μωυσῇ καὶ ααρων οὕτως ἐποίησαν

And the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses and Aaron, so did they.

Josh

2 Cor. 5:19

θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν

God was in Christ reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them

Julia

μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ κληθήσονται. μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.
Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Shawn

no audio available this week; if you were assigned to listen to Shawn, please choose someone else instead
Stephanie

Ruth 1:14

καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν ἔτι καὶ κατεφίλησεν ορφα τὴν πενθερὰν αὐτῆς καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν λαὸν αὐτῆς ρουθ δὲ ἠκολούθησεν αὐτῇ

And they lifted up their voices and wept again; and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her.

Tara

Philemon 1:7

χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.

our love has given me great joy and encouragement, because you, brother, have refreshed the hearts of the saints.

Tim

Isaiah 26:3

ἀντιλαμβανόμενος ἀληθείας καὶ φυλάσσων εἰρήνην ὅτι ἐπὶ σοὶ
ἤλπισαν κύριε ἕως τοῦ αἰῶνος ὁ θεὸς ὁ μέγας ὁ αἰώνιος

You keep him in perfect peace
whose mind is stayed on you,
because he trusts in you.

Tod

Genesis 2:25

καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί ὅ τε αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο

"And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed."

AUDITORS:  
Lynne

Deuteronomy 6:4-5

καὶ ταῦτα τὰ δικαιώματα καὶ τὰ κρίματα ὅσα ἐνετείλατο κύριος τοῖς υἱοῖς ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς αἰγύπτου
ἄκουε ισραηλ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν κύριος εἷς ἐστιν
καὶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου

and these [are] the ordinances, and the judgments, which the Lord commanded the children of Israel in the wilderness, when they had gone forth from the land of Egypt.
Hear, O Israel, The Lord our God is one Lord.
And thou shalt love the Lord thy God with all thy mind, and with all thy soul, and all thy strength.


Biblical Greek Online. Laura Gibbs, Ph.D. This work is licensed under a Creative Commons License. You must give the original author credit. You may not use this work for commercial purposes. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one. Page last updated: April 9, 2005 8:06 PM


powered by FreeFind