Home - D2L - Syllabus | Calendar - Week 12 - Week 13 - Week 14 - Week 15 - Gallery | Perseus - UniGreek - laura-gibbs@ou.edu.

Week 10 Assignments: New Vocab - Sentences - New Syntax - Recitation - Dictation - Review Vocab - Review Syntax - Composition - Listening - Audio Gallery!


Audio Gallery

Brandy

Revelations 13:11

Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Then I saw another beast, coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon.

Brin

Matthew 5:16

οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.

Doris

Luke 16:19

Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς.

There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day.

Isaac

Mark 12.34

καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν [αὐτὸν] ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ, Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι.

When Jesus saw that he had answered intelligently, He said to him, "You are not far from the kingdom of God." After that, no one would venture to ask Him any more questions.

Jill

Genesis 1:14-16a

Visit Jill's webpage to hear her recitation.

Joe

Romans 8:9

ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι, εἴπερ πνεῦμα θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν. εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ οὐκ ἔχει, οὗτος οὐκ ἔστιν αὐτοῦ.

However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. (NAS)

Joel

no audio available this week; if you were assigned to listen to Joel, please choose someone else instead

Jonathan L.

no audio available this week; if you were assigned to listen to Jonathan L., please choose someone else instead

Jonathan S.

no audio available this week; if you were assigned to listen to Jonathan S., please choose someone else instead

Jordan

Proverbs 1:7

ἀρχὴ σοφίας φόβος θεοῦ σύνεσις δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν εὐσέβεια δὲ εἰς θεὸν ἀρχὴ αἰσθήσεως σοφίαν δὲ καὶ παιδείαν ἀσεβεῖς ἐξουθενήσουσιν

The fear of the Lord is the beginning of wisdom; and there is good understanding to all that practice it: and piety toward God is the beginning of discernment; but the ungodly will set at nought wisdom and instruction.

Josh

1 Tim 4:16

ἔπεχε σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ: ἐπίμενε αὐτοῖς: τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου.

Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you.

Julia

Matthew 5-11

μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσιν καὶ εἴπωσιν πᾶν πονηρὸν καθ' ὑμῶν [ψευδόμενοι] ἕνεκεν ἐμοῦ:

Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you falsely for My sake.

Shawn

no audio available this week; if you were assigned to listen to Shawn, please choose someone else instead
Stephanie

Ruth 1:9

δῴη κύριος ὑμῖν καὶ εὕροιτε ἀνάπαυσιν ἑκάστη ἐν οἴκῳ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ κατεφίλησεν αὐτάς καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν

"May the LORD grant that you may find rest, each in the house of her husband." Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept.

Tara

Philemon 1:8

Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,

Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do

Tim

John 15:7

ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν.

If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. ()

Tod

Numbers 12:3

καὶ ὁ ἄνθρωπος Μωυσῆς πραὺς σφόδρα παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth.

AUDITORS:  
Lynne


Matthew 22:36-40

Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;
ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου:
αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.
δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμανται καὶ οἱ προφῆται.

36. "Teacher, which commandment in the law is the greatest?"
37. He said to him, "'You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind.'
38. This is the greatest and first commandment.
39. And a second is like it: 'You shall love your neighbor as yourself.'
40. On these two commandments hang all the law and the prophets."

English: New Revised Standard Version
Greek NT: Byzantine/Majority Text


Biblical Greek Online. Laura Gibbs, Ph.D. This work is licensed under a Creative Commons License. You must give the original author credit. You may not use this work for commercial purposes. If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under a license identical to this one. Page last updated: April 9, 2005 8:06 PM


powered by FreeFind